Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
acidovsky
1559 6498
TRIGGERED
acidovsky
Nie szu­kaj po­moc­nej dłoni w smut­ku, gdy nie po­dajesz jej w szczęściu.
acidovsky
6277 3447
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
acidovsky
Jestem odbiciem porażek, klonem każdego sukcesu
Skanem kolejnych wydarzeń, wrogiem moralnego stresu
Życiu wychodzę naprzeciw, chociaż robię to na przekór
Przeznaczeniu, po upadku zawsze gotowy na return.
— O.S.T.R. - Ponad ląd
acidovsky
-Po prostu nie rozumiem, jaki sens w ogóle żyć, skoro i tak wszystko jest z góry ustalone?
- A jaki sens w czytaniu książki, której koniec został już napisany?
— "Futurospekcja", Robert J. Sawyer
acidovsky
Znowu czuję się silny
Czuję się wolny
Znowu nie dbam czy patrzą
I nie stoję na baczność - nie, nie
I nie stoję jak większość - nie, nie
Idę znowu po swoje
Znowu spokojnie
Trochę naiwnie jak dziecko.
— Kękę - Samson
acidovsky
acidovsky
Noc była jednomyślna. Przeszłość nie zamierzała dać za wygraną, teraźniejszość nie chciała trwać, a przyszłość zdawała się nie nadchodzić.
Reposted bykrolfasolek krolfasolek
acidovsky
6023 3757 500
acidovsky
0918 ad50 500
acidovsky
6639 e403 500
acidovsky
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viakrolfasolek krolfasolek
acidovsky
7899 db5e 500
acidovsky
Idąc na wojnę z samym sobą.
Stoczona bitwa, krew pod nogami solą
Niepokonany prolog, nie po to mamy płonąć
Królowie życia, a nie noszą pozłacanych koron.
— O.S.T.R. - All My Life
acidovsky
Co z tego, że masz w sobie dużo miłości, opiekuńczości, że potrafisz rzucić wszystko i trwać przy kimś, skoro nie możesz tego w żaden sposób na kogoś przelać? To wszystko jest zmarnowane, to jest po nic.
Reposted bySenyiakrolfasolekjakmidzisiajzle
acidovsky
Może to świat jest przypisany do każdego ludzkiego życia, nie człowiek do świata. A to już inne byłoby brzemię, które człowiek musi nieść, mimo że to ponad jego siły.
— Wiesław Myśliwski – Ostatnie rozdanie
acidovsky
God Hates Us All.
acidovsky
0502 b333
acidovsky
1067 3020 500
acidovsky
Reposted fromFlau Flau viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl